Termín diabetická noha je známy aj ortopédom vďaka tzv. diabetickej osteoartropatii (DOA, Charcotova osteoartropatia), neuropatickému kĺbu. Ide o neúrazovú deštruktívnu chorobu kĺbov, ktorá sa vysvetľuje urýchlenou resorpciou kostí a zhoršením tkanivovej hypoxie s následnou poruchou trofiky kĺbov, rozpadom kĺbových hlavíc až úplnou dysfunkciou kĺbu na podkla­de vazomotorických abnormalít v dôsledku autonómnej neuropatie. Prevalencia sa uvádza v rozmedzí 7 – 37 %, diabetici majú typicky postihnuté subtalové kĺby nohy a členky. Výsledkom je ťažká tvarová deformácia hlavíc so zrútením pozdĺžnej nožnej klenby, s ťažkou valgotizáciou až rozvojom tzv. „kolískovej nohy“, pod ktorou sa môžu tvoriť ulcerácie. Etiológia diabetickej artropatie nie je úplne objasnená, predpokladá sa, že celý proces iniciuje autonómna neuropatia a drobné mikrotraumy, ktoré vedú k lokálnej osteoporóze a osteolýze. Opakovaná mikrotraumatizácia v prítomnosti autonómnej dysfunkcie pri diabetickej neuropatii zvyšuje krvný prietok nohy abnormálnou aktiváciou cievnych reflexov. Následná aktivácia osteoklastov bráni hojeniu a je príčinou preriednutia kostí nohy. Nepomer ťahu flexorov a extenzorov svalov nohy pri periférnej neuropatii vedie k abnormálnej distribúcii plantárneho tlaku a potencuje vznik deformít.

Klinický priebeh

  1. Akútne (deštruktívne) štádium sa vyznačuje teplou a začervenanou kožou, edémom a bolestivosťou, tendenciou k rýchlej deformácii, bez terapie vedie až k trvalým deformitám
  2. Štádium reparácie – kožná teplota sa znižuje, edém ustupuje, dochádza k resorpcii kostných fragmentov
  3. Štádium rekonštrukcie – začínajú sa regeneratívne kostné procesy, vytvára sa obraz chronickej diabetickej osteoartropatie.

Diagnostika

V diagnostike sa uplatňuje anamnéza, klinické vyšetrenie (za patognomické sa uvádza rozdiel kožnej teploty medzi postihnutou a nepostihnutou končatinou väčší než 2 °C), rtg. nohy, rádioizotopové metódy (trojfázová scintigrafia skeletu pomocou metyléndifosfonátu, leukocyty označené indiom, gáliový kostný scan), CT a NMR vyšetrenie. Terapia artropatie je konzervatívna. V akútnej fáze je bezpodmienečne nutná imobilizácia končatiny špeciálnymi dlahami s elastickou fixáciou, resp. špeciálnou ortézou. Pri bolesti je nutné použiť nesteroidné antireumatiká, pri osteopénii sa odporúča rekalcifikačná liečba bifosfonátmi a kalcitonínom. V chronických štádiách diabetickej artropatie sú vhodné špeciálne ortopedické topánky, vhodné sú aj profylaktické ortopedické úpravy deformít nôh (resekcia hlavíc metatarzov).