Diabetická noha je zložitý, dlhodobý, multidisciplinárny a nikdy nekončiaci problém. Veľa štúdií preukázalo, že je možné zredukovať počet ulcerácií a amputácií dolných končatín u diabetikov až o 50 % dôslednými preventívnymi opatreniami. Základom je edukácia diabetikov o možných komplikáciách tejto choroby a aktívne vyhľadávanie rizikových pacientov. V klinickej praxi je nutná včasná diagnostika a liečba diabetickej neuropatie, angiopatie a infekčných komplikácií, ktoré sú základnými faktormi vývoja syndrómu diabetickej nohy. Multidisciplinárna starostlivosť o pacientov s diabetom je kľúčovou podmienkou redukcie neskorých komplikácií tejto choroby a vylepšenia prognózy diabetikov.

Diabetes mellitus je metabolická choroba, ktorá v súčasnosti nadobúda pandemický charakter. Diabetici majú v porovnaní s nediabetickou populáciou vyššie riziko vývoja závažnýchneskorých kardiovaskulárnych komplikácií v dôsledku akcelerovanej aterosklerózy. Jednou z ekonomicky najnáročnejších komplikácií diabetu je syndróm diabetickej nohy, ktorý zodpovedá za 40 – 60 % všetkých netraumatických amputácií dolných končatín. V etiopatogenéze diabetickej nohy sa uplatňuje viacero faktorov, predovšetkým diabetická neuropatia v spojení s diabetickou angiopatiou a infekčnými komplikáciami. V klinickej praxi je nutné sústrediť sa predovšetkým na preventívne opatrenia a včasnú diagnostiku týchto rizikových faktorov, nakoľko je dokázané, že počet amputácií dolných končatín u diabetikov je možné zredukovať až o 50 %. Základom redukcie amputácií dolných končatín u diabetikov je multidisciplinárna spolupráca viacerých odborníkov, ktorá je koordinovaná diabetológom.

Zdroj použitých informácií: www.lekarsky.herba.sk