V spoločnosti Chirurgia, s.r.o. poskytujeme domácu ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom agentúry - ADOS CHIRURGIA.

 • Priamy kontakt ADOS mobil Janette Zmarková - D89861869: 0948 485 518
 • Priamy kontakt ADOS mobil Margita Csaplárová - D57700253: 0948 044 463
 1. Pre koho je určená ADOS CHIRURGIA - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
 2. Aké sú výhody našej ADOS CHIRURGIA oproti iným cudzím agentúram?
 3. Z akého okolia sú služby Vašej agentúry ADOS CHIRURGIA k dispozícii?
 4. Ako využívať služby Vašej agentúry ADOS CHIRURGIA?
 5. Kto môže navrhnúť poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo Vašej agentúre ADOS CHIRURGIA?
 6. Tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti (stiahnuť formulár návrhu TU...)
 7. Môžem využívať Vašu agentúru ADOS CHIRURGIA, aj keď nie som Váš pacient/tka?
 8. Čo mám robiť, ak mi môj obvodný lekár nechce podpísať Vaše tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti a doporučuje mi inú agentúru ADOS?
 9. Aké výkony poskytuje Vaša ADOS CHIRURGIA?
 10. Čo ak mi poisťovňa nechce uznať ošetrovanie v domácom prostredí prostredníctvom Vašej ADOS CHIRURGIA?

Čo je to Vaša ADOS CHIRURGIA?

ADOS CHIRURGIA pre nás predstavuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pre našich pacientov v domácom prostredí všetkých vekových skupín v domácom prostredí. Odborné ošetrovanie je uskutočňované našimi erudovanými sestrami, ktoré sú neustále pod dohľadom našich lekárov.

1. Pre koho je určená ADOS CHIRURGIA - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
ADOS CHIRURGIA je určená všetkým vekovým skupinám našich pacientov po nemocničnej ústavnej liečbe, pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie, chronicky chorým pacientom, pacientom v terminálnom štádiu ochorenia, pre rizikových pacientov. ADOS CHIRURGIA je určená pre tých, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.

2. Aké sú výhody našej ADOS CHIRURGIA oproti iným cudzím agentúram?
1) Naše zdravotné sestry sú neustále pod dohľadom nášho lekára špecialistu. A tým pádom aj pacient.
2) Naša erudovaná sestra kedykoľvek môže konzultovať zdravotný stav pacienta s ktorýmkoľvek lekárom v našich ambulanciách.
3) A to priamo od pacienta v domácom prostredí.
4) Naše zdravotné sestry používajú len tie najmodernejšie zdravotné pomôcky pri ošetrovaní našich pacientov, ktoré používame v našich ambulanciách.
5) Automaticky náš lekár – špecialista predpisuje potrebné pomôcky pre pacienta. Nie je potrebné, aby cudzia sestra chodila po cudzích lekároch kvôli predpisu alebo dokonca posielala pacienta za lekárom pre predpis pomôcky.
6) Náš lekár – špecialista v prípade potreby ochotne navštívi pacienta priamo v domácom prostredí, ak je to nevyhnutné. V tom je nenahraditeľná prednosť našej ADOS CHIRURGIA oproti iným agentúram. V cudzích ADOS agentúrach pracujú iba zdravotné sestry a lekár – špecialista s nimi nemá vôbec nič spoločné. V cudzích ADOS agentúrach nemôže prísť lekár priamo k pacientovi domov, nakoľko to nemá honorované zdravotnou poisťovňou. A nakoniec niektoré cudzie ADOS agentúry používajú len bežné zdravotné pomôcky dostupné v každej lekárni, pričom posielajú pacientov z domu za lekárom pre predpis pomôcok. Cudzie agentúry nemajú právo čokoľvek predpisovať na rozdiel od našej agentúry ADOS CHIRURGIA, nakoľko s agentúrou máme i viaceré špecializované ambulancie. Naša agentúra ADOS CHIRURGIA je určená predovšetkým pre spokojnosť našich pacientov.

3. Z akého okolia sú služby Vašej agentúry ADOS CHIRURGIA k dispozícii?
Naša agentúra ADOS CHIRURGIA poskytuje svoje služby v spádovej oblasti Nitrianskeho kraja.

4. Ako využívať služby Vašej agentúry ADOS CHIRURGIA?
Je potrebné navštíviť našu ambulanciu v Nových Zámkoch alebo v Štúrove. Lekár - špecialista v ambulancii odporučí poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta v našej ADOS CHIRURGIA podľa vôle pacienta. Pacient dostane do ruky vyplnené tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Toto tlačivo si môže pacient stiahnuť aj na našej stránke, viď nižšie. Tlačivo následne dáte podpísať svojmu obvodnému lekárovi. Následne do našej ktorejkoľvek ambulancie doručíte podpísané tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 2 kópie preukazu poistenca. Lekársku správu nám nie je potrebné odovzdať, nakoľko ju máme v počítači. V prípade, ak nie ste náš pacient/tka, je potrebné doručiť aj lekársku správu od Vášho špecialistu, ktorý odporučil domáce ošetrovanie prostredníctvom ADOS. Ak si neviete vyhotoviť kópie zdravotného preukazu, radi Vám ich skopírujeme v ktorejkoľvek našej ambulancii.

5. Kto môže navrhnúť poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo Vašej agentúre ADOS CHIRURGIA?
Navrhnúť poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti v našej agentúre ADOS CHIRURGIA môže nielen náš lekár – špecialista. Na požiadanie môže navrhnúť aj lekár inej špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti, ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti a ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotníckej starostlivosti.

6. Tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti (stiahnuť formulár návrhu TU...)

7. Môžem využívať Vašu agentúru ADOS CHIRURGIA, aj keď nie som Váš pacient/tka?
Žiadny problém. Stiahnete si tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, viď vyššie. Dáte ho vyplniť a podpísať svojmu obvodnému lekárovi. Do našej ktorejkoľvek ambulancie v Nových Zámkoch alebo v Štúrove doručte podpísané tlačivo obvodným lekárom, 2 kópie preukazu poistenca a lekársku správu od špecialistu, ktorý odporučil domáce ošetrovanie prostredníctvom ADOS. Je potrebné si pripraviť nasledovné informácie: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu - popis jeho zdravotného stavu telefonický kontakt. Ak si neviete vyhotoviť kópie zdravotného preukazu, radi Vám ich skopírujeme v ktorejkoľvek našej ambulancii.

8. Čo mám robiť, ak mi môj obvodný lekár nechce podpísať Vaše tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti a doporučuje mi inú agentúru ADOS?
Podľa platnej legislatívy je výber agentúry ADOS iba na pacientovi. Nikto, ani Váš obvodný lekár, nie je oprávnený Vám vyberať alebo dokonca nechcene „doporučovať“ inú agentúru ADOS, než ste si vybrali Vy. V prípade, ak nepomôže Vášmu obvodnému lekárovi ani toto vysvetlenie, stačí, ak navštívite ktorúkoľvek našu ambulanciu v Nových Zámkoch alebo v Štúrove. Radi Vám pomôžeme pri riešení tohto Vášho problému. A určite ho vyriešime.

9. Aké výkony poskytuje Vaša ADOS CHIRURGIA?
Poskytujeme celý rad výkonov, ktoré možno realizovať v domácom prostredí:

 • ošetrovateľská hygiena
 • starostlivosť o chorého s permanentným katétrom
 • starostlivosť o diabetikov
 • starostlivosť o pacientov s preleženinami
 • starostlivosť o pacientov s vredmi na predkoleniach
 • starostlivosť o kardiakov
 • starostlivosť o imobilného pacienta
 • starostlivosť o onkologického pacienta
 • cievkovanie ženy ale i muža
 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a trecheostomickú kanylu
 • čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
 • polohovanie pacienta
 • očistná klyzma
 • odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
 • výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách
 • aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
 • aplikácia liečiva intravenózne
 • príprava a podávanie infúzie
 • preväzy rán
 • ošetrovateľská rehabilitácia
 • vyšetrenie moču indikátorovým médiom
 • odber krvi venepunkciou
 • meranie krvného tlaku
 • odbery TT, TN, výter rekta, odber spúta
 • kontrola glykémie glukomerom
 • sledovanie vitálnych funkcií
 • preväzy rán po operáciách a úrazoch
 • poučenie
 • a iné výkony podľa ošetrujúceho lekára 

Obväzový materiál, moderné pomôcky, náplasti, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia, Vám predpíše ktorákoľvek naša špecializovaná ambulancia.

10. Čo ak mi poisťovňa nechce uznať ošetrovanie v domácom prostredí prostredníctvom Vašej ADOS CHIRURGIA?
V prvom rade treba podotknúť, že ak Vám poisťovňa nechce uznať ošetrovanie v domácom prostredí prostredníctvom ADOS CHIRURGIA, neuzná Vám ho ani v žiadnej inej ADOS agentúre. Ak vám revízny lekár poisťovne neschváli navrhované zdravotné výkony alebo ich časť alebo pacient trvá na ich poskytovanie pred schválením poisťovňou, ADOS CHIRURGIA poskytne komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť podľa platného cenníka. Cenník je kedykoľvek k dispozícii na požiadanie u našej sestry alebo na viditeľnom mieste v našich ambulanciách vyvesením na stene. Vieme Vám poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní poisťovne, aby Vám schválila navrhované zdravotné výkony. 

 1. Pre koho je určená ADOS CHIRURGIA - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
 2. Aké sú výhody našej ADOS CHIRURGIA oproti iným cudzím agentúram?
 3. Z akého okolia sú služby Vašej agentúry ADOS CHIRURGIA k dispozícii?
 4. Ako využívať služby Vašej agentúry ADOS CHIRURGIA?
 5. Kto môže navrhnúť poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo Vašej agentúre ADOS CHIRURGIA?
 6. Tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti (stiahnuť formulár návrhu TU...)
 7. Môžem využívať Vašu agentúru ADOS CHIRURGIA, aj keď nie som Váš pacient/tka?
 8. Čo mám robiť, ak mi môj obvodný lekár nechce podpísať Vaše tlačivo - Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti a doporučuje mi inú agentúru ADOS?
 9. Aké výkony poskytuje Vaša ADOS CHIRURGIA?
 10. Čo ak mi poisťovňa nechce uznať ošetrovanie v domácom prostredí prostredníctvom Vašej ADOS CHIRURGIA?